گرایش به اعتیاد بر اساس ویژگی های پنج گانه ی شخصیتی

ساخت وبلاگ
چکیده :  اعتياد نوعي آسيب اجتماعي است كه ريشه درمحروميت هاي مزمن و طرد شدگي افراد و گروه هاي خاص... با عنوان : گرایش به اعتیاد بر اساس ویژگی های پنج گانه ی شخصیتی بخوانید :

 اعتياد نوعي آسيب اجتماعي است كه ريشه درمحروميت هاي مزمن و طرد شدگي افراد و گروه هاي خاص در جوامع مختلف دارد و هزينه هاي زيادي را به جوامع تحميل مي كند ( قاضی نژاد،ساوالان پور،1388 ). دلايل مختلفي براي گرايش به مواد مخدر وجود دارد. برخي افراد برايپذيرفته شدن در جامعه به سمت مواد مي روند و برخي ديگر سعي مي كنند خود را رشد يافته تر و بزرگتر جلوه دهند(ابوالقاسمی و همکاران،1388).شخصيت فرد را مي توان بر مبناي تأثيري كه فرد بر ديگران به جاي مي گذارد، تعريف كرد(شولتز و شولتز،2005). يكي از مهمترين دسته بندي هاي مربوط به شخصيت، مدل پنج عاملي است كه مک کایر و کاستا  آن را در امتداد پنج بعد يا پنج عامل اصلي شامل روان رنجور خويي، برونگرايي، باز بودن، توافق گرايي و وجداني بودن توصيف كردند. روان رنجور خويي به تمايل براي تجربة اضطراب، تنش، خودخوري، خصومت، كم رويي، تفكر غير منطقي، افسردگي و عزت نفس پايين باز بودن عبارت است از تمايل به كنجكاوي، هنرنمايي، خردورزي، با وجدان بودن، روشنفكري و نوآوري و توافق گرايي به تمايل براي گذشت، مهرباني، سخاوتمندي، اعتمادورزي، همدلي، فرمانبرداري، فداكاري و وفاداري اطلاق ميشود ( مک کری،کاستا،2004 ).

 

 

سوءمصرفموادومسئلهاعتیادیکیازمهمترین مشکلاتعصرحاضراستکهگسترهايجهانیپیداکرده، یاازمرزهايبهداشتی- درمانیفراترنهادهوبهیکمشکل روانی،اجتماعیوخانوادگیتبدیلشدهاست. مصرفمواد مخدروسایرموادغیرقانونیتوسطنوجوانانوجوانانیکی ازمهمترینچالشهاومشکلاتسلامتعمومیو روانی،اجتماعیاستکهمشکلاتفردي،اجتماعی، بهداشتیواقتصاديبسیاريبرجوامعدرگیرتحمیلمی کند(اسکیبا،مونرو،وودارسکی،2004،ص49).

شناخت ابعاد اعتیاد، شیوع و گسترش آن در بین نسل جوان به بررسی ها و تحقیقات علمی نیاز دارد. با وجود مطالعات زیادی که در حیطه شناخت اعتیاد انجام شده است، هنوز تا رسیدن به هدف نهایی راه بسیار طولانی در پیش است؛ چون نه تنها این یک مقوله بسیار پیچیده است، بلکه علل به وجود آورنده شیوع و گسترش آن نیز هر روز پیچیده تر می شود.

تقريبًادركليهتحقيقاتمربوطبهاعتيادازويژگيهايشخصيتيبهعنوانعامليكهشخصرابهسوياعتيادميكشاندنامبردهشدهاست . عدمرشدشخصيتيعاملمهميمحسوبميشود . ازويژگيهايبرجستهمعتادانبهويژگيهاييهمچونپسيكوپاتي،افسردگي،احساستنش،ناامني،احساسبيكفايتيواشكالدربرقراريروابطگرموطولانياجتماعيميتواناشارهكرد.درمطالعاتانجامشدهدرزمينهسببشناسيوابستگيبهموادمخدربهعواملرواني  اجتماعي،ژنتيكي،زيستشناختيوفرضيههايروانپويايياشارهشدهاست . حدود٩٠درصدوابستگانبهموادمخدرمبتلابهيكاختلالروانپزشكيهمزمانميباشند. شايعترينتشخيصهايروانپزشكيهمراهشاملاختلالافسردگياساسي،اختلالاتناشيازمصرفالكل،اختلالشخصيتضداجتماعيواختلالاضطرابيميباشدوحدود١٥درصدوابستگانبهموادمخدرحداقليكباردرطولعمرخودمبادرتبهخودكشيميكنند(کاپلان،سادوک،نقل از ویلیامز و ویلکینز،2002).

 

 

اعتيادپديدهاياستكهاززمانهايدوردرجوامعبشريوجودداشتهاست . درحالحاضرنيزبهموازاتپيشرفتهايعلميوافزايشغيرقابلترديدسطحشعوروآگاهيمردمهمچناندرحالگسترشميباشدوهرسالهافرادزياديرابهدامخودميكشد . اعتيادتنهاجنبهفردينداردبلكهيكآسيباجتماعينيزمحسوبميشودوعلاوهبرتهديدسلامتجسموروانافرادبرجنبههاياجتماعيواقتصاديجامعهنيزاثراتزيانآوروغيرقابلجبرانيواردميسازد(احمدوند،1377).

دربیشترموارد،مجموعهايازعواملوزمینههادرگرایشافرادبهموادمخدرنقشدارند،امادرشرایطفره گیوفردي-اجتماعیمختلف،برخیازعواملنقشبارزتريایفامیکنندازجملهعواملیکهدرارتباطباسوءمصرفمیتوانبهآناشارهکردنقشپیشبینیکنندگیویژگیهايشخصیتیفرداست(مامی و همکاران،1391).

طیسالیاناخیرمدلهايمختلفیدرزمینهسببشناسیوپیشگیريازسوءمصرفموادمطرحشدهاند. اینمدلهاطیفگستردهايازعواملزمینهسازژنتیک،روانشناختی،خانوادگیواجتماعیراموردبررسیقراردادهاند(بوتوین،کانتور،2000؛ص24).

ازاینرومیتواناذعانداشتکهشناساییویژگیهايشخصیتیروانشناختیمرتبطبااعتیاد،بهعنوانیکعاملاساسیدرزمینهپیشگیريودرمانمحسوبمیشود. ازسوییاجتنابازرویاروییوکمتوجهیبهاینویژگیها،بهعلتپیامدهايزیانباريهمچونتخریبمنابعاجتماعی،اقتصاديوتهدیدامنیتاجتماعی،میتواندعواقبزیانباريرابرايهرجامعهبهدنبالداشتهباشد(مامی و همکاران،1391).


برچسب‌ها: گرایش به اعتیاد ؛ ویژگی های پنج گانه ی شخصیتی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۶ساعت 19:27&nbsp توسط مهدی ستاری  | 

رابطه هیجان خواهی و طرحواره های شناختی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان...
ما را در سایت رابطه هیجان خواهی و طرحواره های شناختی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 0:16