رابطه هیجان خواهی و طرحواره های شناختی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان

ساخت وبلاگ
چکیده : کودکان از سنین پایین تری مدرسه را آغاز می کنند و تعداد سالهای آموزش نیز افزایشیافته است.... با عنوان : رابطه هیجان خواهی و طرحواره های شناختی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان بخوانید :

کودکان از سنین پایین تری مدرسه را آغاز می کنند و تعداد سالهای آموزش نیز افزایشیافته است. امروزه حضور در مدرسه برای مدت 12 سال یا بیشتر،یکی از ویژگی های ممهم زندگی دانش آموزان در اکثر کشورهاست. در طول این مدت، دانش آموز سالانه 9 ماه حداقل 40 ساعت از اوقات هفتگی خود را به حضور یافتن در مدرسه، انجام دادن تکالیف فعالیت های مربوط به مدرسه اختصاص می دهد. بنابراین دانش آموزی که دورة‌ دبیرستان را به پایان می رساند حدود 20000 ساعت را صرف مدرسه و فعالیت های مربوط به آن کرده است در مدرسه به احتمال زیاد،‌هریک از دانش آموزان روزانه چندین بار از نظر شایستگی با سایر افراد مدرسه، کلاس و گروه مقایسه می شود هر اندازه هم دانش آموز کارش را خوب انجام دهد. اگر دیگران از وی بهتر باشند. از این جریان آگاه می شود و بر اساس این مقایسه به موقعیت خوبی پی می برد هر اندازه هم که وی کارش را بد انجام دهد. اگر کار دیگران از کار وی بدتر باشند. از این جریان نیز آگاه می شود و در مورد شایستگی خود به قضاوت می نشیند. اگر دانش آموز در فعالیت های آموزش خود در اکثر تکالیفیادگیری و طی چندین سال تحصیلی احساس شایستگی کند و از طرف سایرین نیز کارش بطور مثبت ارزیابی شود حداقل در مورد فعالیت های مدرسه یک احساس کلی از شایستگی در وی ایجاد می شود. به همین نحو، اگر اکثر برخوردهای دانش آموز با تکالیفیادگیری به ارزیابی منفی بینجامد دربارة فعالیت های مدرسه یک احساس عمیق شایستگی در وی ایجاد می شود.

چرا برخي از دانشآموزان مشتاقانه به تكاليف آموزشگاهي روي ميآورند و در انجام تكاليفآموزشگاهي از خود تلاش و جديت بيشائبهاي نشان ميدهند و حال آنكه بعضي ديگر از تكاليفآموزشگاهي اجتناب ميكنند و يا از روي بيعلاقگي به انجام آنها، مبادرت ميورزند؟ چرا بعضي ازدانشآموزان از يادگيري در مدرسه و خارج از مدرسه لذت ميبرند و از پيشرفتشان خشنود ميشوند درحالي كه بعضي ديگر نسبت به يادگيري آموزشگاهي چنين احساسي را ندارند؟ اينها سؤالات مربوط بهانگيزش هستند و براي يادگيري دانشآموزان تلويحات مهمي را دربردارند. بررسيها نشان ميدهند كهانگيزش يكي از عوامل اصلي رفتار است و در تمام رفتارها از جمله يادگيري، عملكرد ادراك، دقت،يادآوري، فراموشي، تفكر، خلاقيت، و هيجان اثر دارد. (موراي[1]، ترجمه براهني، 1369). به طوركليانگيزش را به موتور و فرمان اتومبيل تشبيه كردهاند و در اين مقايسه نيرو وجهت، مفاهيم عمده انگيزشي هستند.

انگيزه، محرك اساسي براي تمام اعمال ما است. انگيزه اشاره به پويايي رفتار ما دارد كه شاملنيازهاي ما، تمايلات و جاهطلبيهاي ما در زندگي ميباشد. انگيزه پيشرفت اساس ما در رسيدن بهموفقيت و رسيدن به تمام آرزوهاي ما در زندگي است. انگيزه پيشرفت ميتواند برنحوهاي كه يك فردوظيفهاي را انجام ميدهد و يا تمايل به نشان دادن شايستگي را دارد، تأثيرگذار باشد (هاراكييويچ [2] و بارون [3] و كارتر [4] و اليوت [5]، 1997).انگيزه داراي نظريههاي متعددي است. يكي از نظريهها كه به تفاوتانگيزه دانشآموزان براي پيشرفت در مدرسه توجه ميكند انگيزش پيشرفت ناميده ميشود(ايمز[6]وآرچر[7]، 1988 ). نظريه انگيزش پيشرفت برتحقيقات اوليه هوپ[8]، سيرز [9]، مك كلند [10]و اتكينسون [11]استوار است. اين نظريه برنقش هدف در موفقيت و شكست دانشآموز تأكيد دارد. مطالعات اوليه هوپ (1930) تجارب افراد را در زمينه موفقيت و شكست تشريح كرد.او ميگفت: افراد پس از كسب موفقيت، سطح هدف خود را بالا ميبرند و پس از شكست، آن راپايين ميآورند. هوپ تصور ميكرد كه تغيير در هدف، افراد را در برابر تجربه مداوم شكست و يا اموربسيار آساني كه موجب احساس موفقيت نميشود محافظت ميكند.

1-2- بیان مسأله

انگیزه پیشرفت[12]، میل واشتیاقیا تلاش وکوششی است که فرد برای دستیابی به یک هدف یا تسلط بر اشیاء، امور و یا افراد و اندیشه ها ویایک معیار متعالی از خود ابراز می دارد (ویلدر ، 1989). به اعتقاد موری (به نقل از هجل و زیگلر ،1992) انگیزه پیشرفت به مفهوم انگیزه غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد مورد استفاده قرار می گیرد. وی در توصیف نیازهای درونزاد نیاز به پیشرفت را به انجام دادن کاری دشوار، مهارت یافتن، دستکاری کردن یا سازمان دادن موضوعات فیزیکی، انسانها و یا اندیشه ها به گونه مستقل وسریع،چیره شدن بر موانع، بدست آوردن معیارهای بالا، بهبود بخشیدن به خود وبرتری جستن، رقابت وهم چشمی با دیگران تعریف می کند (هومن،1379). گیج و برلاینر[13] (۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میلیا علاقه کلی به موفقیت کلییا موفقیت در زمینهی فعالیت خاص تعریف کرده اند(سیف۱۳۸۴). مورای نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و مشکلات، کسب قدرت و سعی در انجام کارهای مشکل تعریف می کند(بک ۱۹۸۳، به نقل از زارع، ۱۳۷۳).

هیجان خواهی بر اساس نظریه ذاکرمن (1996) با عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون ، پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به مخاطره پذیری تعریف شده است. هیجان خواهییکی از ویژگیهای شخصیتی است که به وسیله جستجوی احساسات و تجربیات جدید، بدیع، پیچیده و شدید و میلبه پذیرش مخاطره های جسمی ، اجتماعی ، قانونی و مالی به واسطه تجربه نمودن چنین احساساتی تعریف شده است ( لگراند،فریکسانت، کالتنباچ و جولی ،2007).

واژه ي طرحواره در روان شناسی و به طور گسترده تر در حوزه ي شناختی تاریخچه اي غنی و برجسته دارد. در حوزه ي رشد شناختی طرحواره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیتیا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این ادراك از طریق طرحواره واسطه مندي می شود و پاسخهاي افراد نیز توسط طرحواره جهت پیدا می کنند. طرحواره بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده ي یک واقعه است (ریزو،تویت،استین ، به نقل از مولودی، 1390 ).[1]-Murray

[2]- Harackiewicz

[3]- Barron

[4]- Carter

[5]- Elliot

[6]- Ames

[7]- Archer

[8]- Hoppe

[9]- Sears

[10]- Mcclelland

[11]- Atkinson

[12] achievement motivation

[13] Gage& Berliner


برچسب‌ها: هیجان خواهی, طرحواره های شناختی, انگیزه پیشرفت

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۶ساعت 21:34&nbsp توسط مهدی ستاری  | 

رابطه هیجان خواهی و طرحواره های شناختی با انگیزه پیشرفت دانش آموزانطرحواره,...
ما را در سایت رابطه هیجان خواهی و طرحواره های شناختی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 0:16